PRIVACYSTATEMENT FOCUS OP AFSTUDEREN

Focus op afstuderen gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74433520, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacy statement legt uit hoe Focus op afstuderen met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 1. Toepassing

Dit privacy statement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Focus op afstuderen persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) klanten;
 2. bezoekers aan de praktijk van Focus op afstuderen;
 3. bezoekers van de website van Focus op afstuderen [www.focusopafstuderen.nl];
 4. deelnemers aan bijeenkomsten van Focus op afstuderen;
 5. sollicitanten;
 6. alle overige personen die met Focus op afstuderen contact opnemen of van wie Focus op afstuderen persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.
 1. Verwerking van persoonsgegevens

Focus op afstuderen verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of onderwijsinstellingen;
 3. nodig zijn voor het maken van video-opnames voor promotie van activiteiten van Focus op afstuderen (alleen met toestemming).
 1. Doeleinden verwerking

Focus op afstuderen verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een overeenkomst en de facturering voor verrichte werkzaamheden;
 2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 3. het verbeteren van de website [www.focusopafstuderen.nl].
 1. Rechtsgrond

Focus op afstuderen verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.
 1. Verwerkers

Focus op afstuderen kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Focus op afstuderen persoonsgegevens verwerken. Focus op afstuderen sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

 1. Persoonsgegevens delen met derden

Focus op afstuderen deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de overeenkomst (bijvoorbeeld overleg met een onderwijsinstelling) is overeengekomen en aangewezen. Focus op afstuderen deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

 1. Doorgifte buiten de EER

Focus op afstuderen geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Focus op afstuderen ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 1. Bewaren van gegevens

Focus op afstuderen bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Focus op afstuderen hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 2. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
 3. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;
 1. Wijzigingen privacy statement

Focus op afstuderen kan dit privacy statement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacy statement wordt op de website van Focus op afstuderen gepubliceerd. Het is verstandig dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 1. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Focus op afstuderen te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Focus op afstuderen door een e-mailbericht te sturen naar krijg@focusopafstuderen.nl.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Focus op afstuderen persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Focus op afstuderen door een e-mailbericht te sturen naar krijg@focusopafstuderen.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Opgesteld: 21 mei 2018 (bijgewerkt 1 februari 2022)