APA uitzonderingen

Hoe kunnen we helpen?

Je bent nu hier:
Print

APA-uitzonderingen in je scriptie

In deze blog kon je lezen hoe je normaliter naar bronnen verwijst in de tekst. Maar soms loop je dan alsnog vast. Er ontbreken gegevens of twee auteurs hebben dezelfde achternaam, bijvoorbeeld. Geen nood, ook voor de APA-uitzonderingen zijn regels.

APA-uitzonderingen 1: Er ontbreken gegevens

Het jaartal ontbreekt

Wanneer het jaartal van publicatie onbekend is, schrijf je “z.d.” (zonder datum).

De auteur is onbekend

Als de auteur onbekend is, maar de verantwoordelijke organisatie wel bekend is, dan vermeld je die als auteur. Mocht je vaker dan eens naar deze bron verwijzen, dan kan je de afkorting die de organisatie zelf hanteert tussen haakjes toevoegen bij de eerste vermelding. Daarna kan je dan de afkorting gebruiken. Haakjes binnen ronde haakjes worden rechte haakjes [ ].

Voorbeelden

Eenmaal verwijzen

(American Psychiatric Association, 2013)

Meermaals verwijzen, eerste keer

(American Psychiatric Association [APA], 2013)

Vervolgverwijzing

(APA, 2013)

Overigens mag je de naam van een website niet als auteur opvoeren. Is er ook geen organisatie bekend, dan schrijf je de titel van het artikel cursief op de plek van de auteur.

Voorbeeld: (Studenten drinken steeds meer, 2017)

 

Mocht je naar een hele website willen verwijzen, dan kan dat wel gewoon in de tekst met een hyperlink. Deze verwijzing hoeft niet ook nog opgenomen te worden in de bronnenlijst.

Voorbeeld:

Op de website van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (https://www.nibud.nl) kunnen consumenten informatie en adviezen vinden over het opstellen van een budget.

 

Als de auteur onbekend is en het niet zozeer een artikel is, waar je naar verwijst, maar bijvoorbeeld een begrip in een online woordenboek of encyclopedie, dan zet je het begrip tussen aanhalingstekens op de plek van de auteur.

Voorbeeld: (“Autisme”, z.d.)

APA-uitzonderingen 2: Verwijzen naar een verwijzing

Als je in een bron een verwijzing ziet staan naar een relevante bron, maar het lukt niet om de originele bron te bemachtigen, dan kan je verwijzen naar een bron in een andere bron. Bij een citaat voeg je toe “geciteerd in”, bij een parafrase alleen “in”. Probeer zoveel mogelijk de originele bron te lezen en daar direct naar te verwijzen.

Citaat

“Kinderen hebben ruimte nodig om te exploreren” (Kleintjes, 1974, geciteerd in Duren, 2019, p. 7).

Of:

Kleintjes zegt: “Kinderen hebben ruimte nodig om te exploreren” (1974, geciteerd in Duren, 2019, p. 7).

Parafrase

Kinderen zouden ruimte moeten krijgen om te ontdekken (Kleintjes, 1974, in Duren, 2019, p. 7).

Of:

Volgens Kleintjes hebben kinderen ruimte nodig om te kunnen ontdekken (1974, in Duren, 2019, p. 7).

APA-uitzonderingen 3: Dezelfde auteur / achternaam / jaartal

Als je verwijst naar twee bronnen van dezelfde auteur, gepubliceerd in hetzelfde jaartal, dan komt er een a en een b achter de jaartallen. De volgorde hangt af van het eerste woord van de titel (zonder lidwoorden). In de literatuurlijst worden deze a en b natuurlijk ook toegevoegd. Dit geldt ook bij dezelfde auteur en er is geen jaartal bekend (z.d.).

Voorbeeld:

(Sharp, 2016a)

(Sharp, 2016b)

Als je een stuk wilt onderbouwen met verwijzingen naar bronnen van dezelfde auteur van verschillende jaren, dan noem je eenmaal de auteur en som je daarna de jaartallen op.

Voorbeeld:  (De Wit, 2009, 2011)

Als er meerdere auteurs zijn met dezelfde achternaam en hetzelfde jaartal, geef je de initialen weer om het onderscheid te laten zien.

Voorbeeld

(Boom, D., 2015)

(Boom, G., 2015)

Bij een vervolgverwijzing bij drie of meer auteurs noem je normaal gesproken alleen de eerste auteur, gevolgd door et al. Echter, als bij vervolgverwijzingen of bij artikelen met meer dan vijf auteurs het onderscheid met een ander gebruikt artikel wegvalt omdat de eerste auteur(s) gelijk is/zijn, noem je zoveel auteurs totdat het onderscheid duidelijk is.

Bijvoorbeeld, je verwijst naar deze bronnen:

(Wit, Bruin, Zwart, & De Rode, 2014)

(Wit, Bruin, Zwart, & Waal, 2014)

Beide zouden worden: (Wit et al., 2014). Dat is niet duidelijk, dus in dit geval noem je bij beide artikelen alle auteurs bij vervolgverwijzingen.

APA-uitzonderingen 4: Geredigeerd boek

Het komt bij studieboeken nog wel eens voor dat het boek geredigeerd is, maar dat de afzonderlijke hoofdstukken telkens een andere auteur hebben. Wanneer je naar het hele boek verwijst, of naar meerdere hoofdstukken uit het boek, noem je de redacteuren als auteur. Als je enkel naar een hoofdstuk verwijst, dan verwijs je naar de auteur van dat hoofdstuk (let op dat je in de literatuurlijst dan ook naar dat hoofdstuk verwijst).

APA-uitzonderingen 5: Afbeelding uit een bron overgenomen

Wanneer je een afbeelding zoals een tabel of figuur uit een andere bron overneemt, verwijs je hiernaar, ook wanneer je de opmaak aanpast. Bij tabellen en figuren geldt:

Je verwijst altijd in de tekst naar de tabel of figuur. Figuren en tabellen krijgen een nummer en die nummering loopt in het hele verslag door. Je hebt bijvoorbeeld figuur 1,2,3 en 4 en tabel 1 en 2.

Je verwijst onder de tabel of figuur naar de bron waar je hem vandaan hebt en je geeft het aan wanneer je de tabel of figuur hebt aangepast. Je doet dit op deze wijze in het geval van een boek:

  • Opmerking. Overgenomen (of: Aangepast overgenomen) uit Titel(p. x) door A. Auteur en B. Auteur, jaartal, PlaatsUitgave: Uitgeverij. Copyright copyrightjaartal, Copyrighthouder.

In het geval van een wetenschappelijk artikel:

  • Opmerking. Overgenomen (of: Aangepast overgenomen) uit “Titel” door A. Auteur en B. Auteur, jaartal, Journal, jaargang p. x, Copyright copyrightjaartal, Copyrighthouder.

In het geval van een website:

  • Overgenomen (of: Aangepast overgenomen, als de afbeelding bewerkt is) uit Titel webpagina van A. Auteur en B. Auteur, jaartal, (http://www…). Copyright copyrightjaartal, Copyrighthouder.

Je verwijst in de bronnenlijst naar de bron zoals je naar alle bronnen verwijst, gewoon alfabetisch tussen andere boeken en artikelen.

Bronnenlijst

Fischer, T., & Julsing, M. (2014). Onderzoek doen! Kwantitatief en kwalitatief onderzoek (2e druk). Groningen: Noordhoff.

APA-uitzonderingen 6: Persoonlijke communicatie

Als je je baseert op bronnen die niet openbaar en/of vertrouwelijk zijn, schrijf je na de auteur “persoonlijke communicatie” en vervolgens noem je waar mogelijk een exacte datum of anders een jaartal. Deze bron hoef je niet op te nemen in de literatuurlijst, tenzij één van de lezers wel toegang heeft tot de bron (bijvoorbeeld via een intranet). Dat gaat bijvoorbeeld over een gesprek met een opdrachtgever of bedrijfsdocumenten die niet openbaar zijn.

Voorbeeld:  In gesprek met R. van de Graaf (persoonlijke communicatie, 2019) is duidelijk geworden…

Interviews die je doet als vooronderzoek, op basis waarvan je je probleemanalyse schrijft, kan je op deze manier weergeven. Naar interviews die je doet op basis waarvan je je resultaten schrijft, hoef je niet op deze manier te verwijzen. Daarvan beschrijf je in de methoden en resultaten precies hoe je dat hebt gedaan en wat eruit is gekomen en anonimiseer je de gegevens: het is dan juist de bedoeling dat de lezer niet terug kan vinden wie wat heeft gezegd.

Tip

Wil je toch je scriptie laten checken op APA? Dat kan ook bij ons. Neem contact op voor meer informatie.